Kódex Starportu

Tento vnútorný poriadok (ďalej len "Kódex") je vydávaný spoločnosťou Stardust Concepts s.r.o. a upravuje práva a povinnosti všetkých fyzických osôb vstupujúcich do priestorov Starportu.

Posledná aktuálizácia Kódexu bola vydaná 3. augusta 2018

I. Vymedzenie základných pojmov

"Starport" označuje pozemok a nehnuteľnosti na adrese Skladná 58, 040 01, Košice.

"Zmluva" označuje zmluvu o spolupráci fyzickej alebo právníckej osoby so spoločnosťou Stardust Concepts s.r.o., ktorá vo svojom obsahu odkazuje na tento Kódex.

"Koordinátor" označuje fyzickú osobu, ktorá je spoločnosťou Stardust Concepts s.r.o. písomne splnomocnená na plnenie úloh Koordinátora v Starporte.

"Člen" označuje každú fyzickú osobu s platnou Zmluvou.

"Hosť" označuje fyzickú osobu bez platnej Zmluvy, ktorá je v Starporte prítomná so súhlasom Člena alebo Koordinátora.

"Príslušenstvo" označuje hnuteľný majetok vo vlastníctve alebo prenájme Stardust Concepts, ktorý sa nachádza v Starporte a je označený na voľné používanie Členmi a Hosťami.

II. Základné ustanovenia

 1. Aktívnym Koordinátorom Starportu je Stanislav Mácha
  • email: stanley@starport.sk
  • tel.: +421 949 745 941

III. Priestorové vymedzenie Starportu

 1. Priestory v ktorých sa osoby v Starporte môžu voľne pohybovať zahŕňajú výhradne:
  • Príjazdovú cestu
  • Celú plochu prvého a druhého nadzemného podlažia domu na severnej časti Starportu
  • Celú plochu dvora
 2. Priestory prístupné len v sprievode Koordinátora zahŕňajú:
  • Podzemné podlažie domu na severnej časti Starportu
  • Garáž
  • Dom na južnej časti Starportu
 3. Vstupovať z pozemku Starportu na susedné pozemky je dovolené len so súhlasom ich vlastníkov.

IV. Práva a povinnosti Hosťa

 1. Hosť má právo:
  • Použiť akékoľvek voľné pracovné miesto v Starporte, pokiaľ Koordinátor nerozhodne inak;
  • S predchádzajúcim súhlasom Koordinátora organizovať udalosti a aktivity v priestoroch Starportu;
  • S predchádzajúcim súhlasom Koordinátora používať Príslušenstvo;
  • Navrhovať Koordinátorovi zmeny v obsahu Kódexu.
 2. Hosť má povinnosť:
  • Dodržiavať pokyny Členov a Koordinátorov;
  • Rešpektovať aktuálne priestorové vymedzenie Starportu;
  • Svojím konaním a prejavom rešpektovať ostatné osoby v Starporte;
  • Dbať na svoju bezpečnosť a bezpečnosť ostatných osôb v Starporte;
  • Dbať na ochranu svojho majetku a majetku ostatných osôb v Starporte;
  • Svojim konaním predchádzať poškodeniu priestorov Starportu a Príslušenstva;
  • Predchádzať technickým zásahom do priestorov Starportu alebo Príslušenstva bez predošlého súhlasu Koordinátora
  • Predchádzať vynášaniu Príslušenstva a všetkých predmetov mimo osobného vlastníctva zo Starportu bez súhlasu Koordinátora
  • Všetky odhalené technické závady, škody, úrazy alebo porušovanie Kódexu bezodkladne oznámiť sprevádzajúcemu Členovi alebo Koordinátorovi.

V. Práva a povinnosti Člena

 1. Člen má okrem práv Hosťa právo:
  • Vstupovať do Starportu nepretržite, pokiaľ Koordinátor nerozhodne inak;
  • Prednostne využívať svoj pridelený pracovný priestor;
  • Požiadať, aby sa jemu pridelený pracovný priestor v prípade neprítomnosti nevyužíval inými osobami;
  • Prizvať si do Starportu Hostí
 2. Člen má povinnosť:
  • Dodržiavať pokyny Koordinátorov;
  • Rešpektovať aktuálne priestorové vymedzenie Starportu;
  • Svojím konaním a prejavom rešpektovať práva a povinnosti ostatných osôb v Starporte;
  • Dbať na svoju bezpečnosť a bezpečnosť ostatných osôb v Starporte;
  • Dbať na ochranu svojho majetku a majetku ostatných osôb v Starporte;
  • Pred vstupom do Starportu svojho Hosťa oboznámiť s povinnosťami voči ostatným osobám v Starporte;
  • V prípade opustenia Starportu pred odchodom vlastného Hosťa upovedomiť iného prítomného Člena alebo Koordinátora na prítomnosť Hosťa;
  • Predchádzať vynášaniu Príslušenstva a všetkých predmetov mimo osobného vlastníctva zo Starportu bez súhlasu Koordinátora;
  • Pred opustením Starportu v prípade, že sa v ňom nenachádza iný Člen alebo Koordinátor:
   • Zabezpečiť, aby sa v Starporte nenachádzali žiadni Hostia, alebo cudzie osoby;
   • Zabezpečiť, aby všetky okná a dvere do exteriéru boli riadne uzavreté a uzamknuté;
   • Zabezpečiť, aby všetky spotrebiče a Príslušenstvo boli vypnuté alebo v spánkovom režime;
   • Zabezpečiť, aby všetky prívody vody a plynu boli riadne uzavreté;
   • Aktivovať zabezpečovací systém
   • Bezodkladne kontaktovať Koordinátora v prípade podozrenia na akúkoľvek skutočnosť, ktorá by za neprítomnosti mohla viesť k poškodeniu Starportu, majetku niektorého z Členov alebo Koordinátorov.
  • Všetky odhalené technické závady, škody, úrazy alebo porušovanie Kódexu bezodkladne oznámiť Koordinátorovi;

VI. Práva a povinnosti Koordinátora

 1. Koordinátor má okrem práv Člena právo:
  • S ohľadom na práva Členov rozhodnúť o dočasnom využívaní voľných pracovných miest;
  • Rozhodnúť o organizovaní udalosti a aktivíť v Starporte;
 2. Koordinátor má povinnosť:
  • Rešpektovať aktuálne priestorové vymedzenie Starportu;
  • Dohliadať, aby všetky osoby v Starporte dodržiavali Kódex;
  • Dohliadať, aby bol Kódex vždy v aktuálnej verzii prístupný na www.stardustconcepts.com/starport a v tlačovej podobe viditeľne umiestnený vo vstupných priestoroch Starportu
  • Akékoľvek zmeny v Kódexe oznámiť Členom prostredníctvom emailu
  • Zapezpečiť, aby boli priestory vždy čisté a bezpečné na používanie
  • Svojím konaním a prejavom rešpektovať ostatné osoby v Starporte
  • Dbať na svoju bezpečnosť a bezpečnosť ostatných osôb v Starporte;
  • Dbať na ochranu svojho majetku a majetku ostatných osôb v Starporte;
  • Bezodkladne oznámiť Členom a Hosťom akékoľvek neplánované zmeny alebo obmedzenia v organizácii udalostí alebo priestorov;
  • Vykonávať opatrenia, ktoré predchádzajú poškodeniu alebo odcudzeniu majetku Starportu alebo majetku iných osôb, ktorý sa nachádza v Starporte;
  • Bezodkladne kontaktovať Člena, Hosťa alebo iného Koordinátora za účelom oznámenia odcudzenia, poškodenia alebo podozrenia na poškodenie jeho majetku ponechanom v Starporte;
  • Pred opustením Starportu v prípade, že sa v ňom nenachádza iný Člen alebo Koordinátor:
   • Zabezpečiť, aby sa v Starporte nenachádzali žiadni Hostia, alebo cudzie osoby;
   • Zabezpečiť, aby všetky okná a dvere do exteriéru boli riadne uzavreté a uzamknuté;
   • Zabezpečiť, aby všetky spotrebiče a Príslušenstvo boli vypnuté alebo v spánkovom režime;
   • Zabezpečiť, aby všetky prívody vody a plynu boli riadne uzavreté;
   • Aktivovať zabezpečovací systém
   • Vykonať nevyhnutné opatrenia v prípade podozrenia na akúkoľvek skutočnosť, ktorá by za neprítomnosti mohla viesť k poškodeniu Starportu alebo majetku Členov, Hostí alebo Koordinátorov, ktorý bol ponechaný v Starporte.

VII. Závarečné ustanovenia

 1. Stardust Concepts s.r.o. nenesie hmotnú zodpovednosť za majetok iných osôb bez dohľadu ponechaný v Starporte;
 2. Vykonávať zmeny v Kódexe je výhradným právom spoločnosti Stardust Concepts s.r.o.